Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO & KLAUZULA INFORMACYJNA

KACYK.COM

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego Kacyk Manufaktura jest Jacek Krawczyk prowadzącym działalność gospodarczą z siedzibą, Hlubinska 1378/36, 702 00 Ostrava – Moravska Ostrava, Česká republika adres poczty elektronicznej (e-mail): info@kacyk.com , telefon: … , zwana dalej „Administratorem”
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej

2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów sklepu, w przypadku:
 2. Dokonania zakupu w sklepie poprzez składanie zamówienia i jego realizacji, dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy zgodnie z Regulaminem Sklepu),
 3. zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, (marketing bezpośredni usług i produktów Administratora), dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody na jej wysyłanie, dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora
 4. Wypełnienia formularza kontaktowego, na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, ( w celu prowadzenia korespondencji z Administratorem) zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją cofnąć, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody, przed jej cofnięciem.
 1. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. W przypadku:
 2. Dokonaniu zakupu w sklepie Klient podaje:
 • imię i nazwisko,
 • adres do wysyłki
 1. Newslettera, Klient podaje:
 • Adres e-mail.
 1. Formularz kontaktowy:
 • Adres e-mail
 • imię i nazwisko,
 1. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Klientów przechowywane są przez Administratora:
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, a dane zebrane w celu prowadzenia korespondencji z Administratorem dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, i jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, po jej zakończeniu  zostaną usunięte.
 1. Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 2. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi wykonanie umowy  i zrealizowania zamówienia. W każdym innym przypadku ( Newsletter, Formularz kontaktowy) podanie przez Klienta danych nastepuje na podstawie udzielonej jego zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją cofnąć, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody, przed jej cofnięciem. Jednakże niepodanie  swoich danych osobowych skutkowac będzie niemożliwością wysyłania Newslettera oraz prowadzenie  korespondencji  z Administratorem i informowanie o niej drogą elektroniczną.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
  4. prawidłowe, adekwatne i nie nadmierne ilościowo.

3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klientów przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu sklepu, a także podmiotom z którymi jest prowadzona współpraca w zakresie hostingu, dostarczenia przesyłek, rachunkowości. W oparciu o obowiązujące przepisy prawa Administrator może zostać zobligowany do przekazania danych osobowych Klienta organom publicznym, ze względu na ewentualnie prowadzone postępowania.
 2. Dane Klienta nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Jeśli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju nienależącym do UE/EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, dane osobowe Klienta zostaną przesłane takiemu odbiorcy dopiero po zawarciu z nim pisemnego porozumienia o przekazaniu danych w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

4

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania:
 3. Dostęp do danych – art. 15 RODO
 4. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
 5. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
 6. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
 7. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
 8. Sprzeciw – art. 21 RODO
 9. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@kacyk.com
 11. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 12. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików„cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Serwisu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
 4. Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
 5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 6. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Klientów w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Klienta, typie strony, z jakiej Klient został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie jego wizyty na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 7. Klient ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.